Møde i Håndværks- og Industripuljen 29. til 30. april 2009 på Textilforum, Herning


Fra Textilforums udstillinger: En strømpestrikkemaskine

Tekstilindustrien var tema for forårets industripuljemøde. Førstedagen var afsat til at trække de lange linjer op for tekstilindustriens historie i Danmark og til at se på tekstilindustrielle kulturmiljøer i området omkring Herning, Hammerum og Ikast, mens der på mødets anden dag blev stillet skarpt på det museale arbejde med tekstilindustri.


Jeppe Tønsbergs indledende foredrag ridsede de lange linjer op i tekstilindustriens teknologiske udvikling

Som seminarets første punkt fortalte Jeppe Tønsberg, Byhistorisk Samling, Lyngby-Taarbæk Kommune, om de lange linjer i den danske tekstilindustri fra omkring 1800 til 1950'erne. Oplægget fokuserede på den teknologiske udvikling. Han beskrev, hvorledes tekstilindustrien i Danmark som i en række andre vesteuropæiske lande var den tidligst mekaniserede industrigren. Fra et relativt højt teknologisk niveau i 1870'erne skete der så en forholdsvis begrænset udvikling frem til 1950'erne.


Kristoffer Jensen kommenterer beskæftigelseskurven for tekstilindustrien

Kristoffer Jensen, Industrimuseet Horsens, tog derefter over. Han beskrev med udgangspunkt i sit igangværende Ph.D.-projekt udfordringerne for tekstil- og beklædningsindustrien i perioden efter 1960. Stigende international arbejdsdeling har krævet gennemgribende omstillinger i mange virksomheder. Særligt vanskeligt har det været for mange familievirksomheder, som der traditionelt var mange af i tekstilindustrien.


Søren Toftgaard Poulsen udpeger bygninger fra Hernings tidlige tekstilindustri

Som tredje punkt på dagens program begav vi os ud på en ekskursion i tekstilindustriens landskab. Som introduktion til ekskursionen gennemgik Søren Toftgaard Poulsen, Herning Museum, hvordan strikkehusflid på landet bliver til fabrikker i stationsbyerne Herning, Hammerum, Ikast, og hvordan tekstilfabrikkerne efter 2. verdenskrig flytter ud i byernes industrikvarterer. På den efterfølgende ekskursion så vi, hvordan disse skiftende perioder har sat sig spor i landskabet.


På busturen i Herning/Ikast-området så deltagerne blandt andet
Carl-Henning Pedersens udsmykning af Angligården


Efter middagen havde vi besøg af adm. dir. Preben Friis, Dansk Tekstil og Beklædning, der gav et indblik i den aktuelle situation og fremtidsperspektiverne for dansk tekstilindustri.

Torsdagens program blev indledt med et oplæg af Kristine Holm-Jensen, Herning Museum, om baggrunden for oprettelsen af Textilforum som tekstilmuseum på baggrund af Herning Museums tekstilhistoriske samling. Derefter blev der givet en kort introduktion til de museologiske principper for de eksisterende udstillinger, før turen gik ned i Textilforums udstillinger.


Kristine Holm-Jensen fortæller om opstillingerne i Textilforums udstillinger

Andet punkt på programmet tog udgangspunkt i Vejle Museums arbejde med at indrette nye udstillinger i et af byens tidligere bomuldsspinderier. Lisbeth Aagaard Lykke, Vejle Museum, redegjorde for baggrund og visioner for den nye museumssatsning samt de historiske forudsætninger for udstillingen om bomuldsspinderierne i Vejle.


En automatisk Jacquard-væv studeres mens den arbejder

Herefter holdt Kristine Holm-Jensen, Herning Museum, oplæg om de aktuelle udfordringer ved at agere som museum i et område, hvor især de teknologiske kompetencer er ved at forsvinde ud af landet. Afslutningsvis gennemgik Henrik Harnow, Odense Bys Museer, den aktuelle status for forskningen i tekstilindustri og påpegede, at tekstilindustrien på en række områder er voldsomt underbelyst. Han opfordrede til, at der blev tænkt i fælles tekstilindustrielle projekter på tværs af museerne.Puljemøde

Dagsorden

 • 1. Valg af referent.
 • 2. Godkendelse af dagsorden.
 • 3. Godkendelse af referat
 • Referat fra mødet på Svendborg Museum den 29. oktober 2009
  Referatet findes på hjemmesiden på adressen: http://www.industripuljen.dk/referat29102008.htm

 • 4. Orientering.
 • Gennemgang af hvilke projekter, der har modtaget støtte fra Rådighedssummen 2009.
  Korte orienterende indlæg fra deltagerne.

 • 5. Håndværks- og Industripuljens funktion og fremtidige arbejde.

 • På baggrund af et oplæg fra sekretariatet diskuteres planen for puljens arbejde i perioden 2009-2014, herunder: - medlemsrekruttering - hjemmesidens form og indhold - kommende møder og arrangementer - samarbejde med søsterforeninger? (HITEK, Teknologihistorisk Selskab, Selskabet til bevaring af industrimiljøer) - evt. studierejse - evt. udgivelser

 • 6. Næste møde - næste tema
 • 7. Eventuelt.
Til stede: Jacob Bjerring-Hansen (JBH), Jørgen Burchardt (JB), Inger Heltbjerg Busk (IHB), Inge Christiansen (IC), Esben Graugaard (EG), Lene Hadsbjerg (LH), Henrik Harnow (HH), Kristine Holm-Jensen (KHJ), Søren Kyed Jacobsen (SKJ), Carpar Jørgensen (CJ), Keld Dalsgaard Larsen (KDL), Flemming Steen Nielsen (FSN), Søren Toftgaard Poulsen (STP), John Rendboe (JR), Bodil Schelde-Jensen (BSJ), Louise Karlskov Skyggebjerg (LKS), Kirsten Martin Stadelhofer (KMS), Jens Aage Søndergaard (JS), Jeppe Tønsberg (JT), Torben Vestergaard (TV).

1. KHJ valgt til referent
2. Dagsorden godkendt
3. Referat af møde i Svendborg godkendt

4. Orientering
HH orienterede om hvilke industriprojekter, der har modtaget støtte fra Rådighedssummen 2009. Af et samlet beløb på 12.000.000 kr. gik 4.000.000 kr. til nyere tid. Heraf gik 1.100.000 kr. til i alt 15 industriprojekter. Dertil kommer 9 velfærdssamfundsprojekter, der fik i alt 600.000 kr. De sidstnævnte kan i princippet også regnes under industriprojekter. HH påpegede, at der blandt ansøgningerne til Rådighedssummen 09 var et fravær af samarbejdsprojekter på industriområdet. I Nyere tids råd er der et ønske om at støtte samarbejdsprojekter. Desuden pegede han på, at der er et lavt publiceringsniveau i ansøgningerne.

CJ orienterede om Kulturarvsstyrelsens kommende satsningsområde: Velfærdssamfundets kulturarv. Der er endnu ikke truffet beslutning om det endelige indhold. Men kronologisk vil der især blive fokuseret på perioden efter 1945. Der vil blive nedsat en følgegruppe med eksperter indenfor emnet og her vil den nærmere afgrænsning og strategi blive drøftet. Desuden nævnte CJ TICCIH konferencen i Freiberg august/september 09, hvor der vil være en workshop om velfærdssamfundets industrikvarterer, og opfordrede samtidig puljemedlemmerne til at være opmærksom på de mange industriområder, der er etableret efter 1945.
FSN efterspurgte nogle mere fast definerede rammer at arbejde indenfor i forhold til det nye satsningsområde, mens LKS derimod påpegede det frugtbare i at arbejde med en bred ramme.
TV opfordrede styrelsen til at give museerne redskaber til at holde et emne som velfærdssamfund ude i armslængde. Det kunne gå hen og blive et meget politisk emne.
JBH opfordrede til, at KUAS så på erfaringer fra igangværende eller afviklede forskningsprojekter angående velfærdssamfund og -stat. Desuden opfordrede han kraftigt til, at der blev lavet en strategi og tidsplan for, hvornår, og hvordan museerne skal indgå i den nye satsning.
STP udtrykte skepsis ved at KUAS har gang i et nyt projekt, idet han ikke opfattede det som, der var blevet fulgt tilstrækkeligt op på industrikultursatsningen. Han udtrykte skuffelse over, at industriundersøgelserne og de efterfølgende udpegninger af nationale industriminder ikke har ført til fredningssager på de industrianlæg, der er fremkommet i den forbindelse.
CJ oplyste, at styrelsen siden ”afslutning” af satsningsområdet Industrisamfundets Kulturarv 2004-2007 har arbejdet og fortsat vil arbejde videre med formidlingen og beskyttelsen i den fysiske planlægning af de 25 industriminder af national betydning. Samtidig opfordrede CJ museerne til forsat at etablere både forskningsprojekter og formidlingsprojekter indenfor emnet.

JB orienterede om aktuelle udgivelser og om projektet Industriens transport og transportens industri. Det er et oplæg til et projekt, hvor interesserede samarbejdspartnere er velkomne til at melde sig.

JBH orienterede om, at han ved næste møde vil præsentere Carlsbergprojektet, www.humlenvedcarlsberg.dk, der næsten er færdigt. Projektet er udført efter en ny taksonomi for industrikultur og - samfund, der også spiller ind på indsamling og formidling. Desuden gjorde han opmærksom på hjemmesiden www.industriarbejder.dk, hvor der er udlagt billeder, der ikke er pålagt ophavsrettigheder og derfor kan benyttes frit.
Interesserede kan skrive til JBH og få login og dermed mulighed for at downloade fotomateriale. JBH arbejder desuden med et projekt om nye industriarbejdere fra lavtlønslande. Det er et større projekt, hvor interesserede samarbejdspartnere er velkomne til at melde sig.

KDL orienterede om dit arbejde med papirindustri, hvor Silkeborg i juni er vært for et årsmøde i Nordisk papirhistorisk forening.

TV orienterede om Museum Sønderjyllands seneste årsskrift, der omhandler Sønderjyllands nyere industrihistorie.

5. Håndværks- og industripuljens funktion og fremtidige arbejde
FSN orienterede med udgangspunkt i oplægget til en femårsplan om strategien for Håndværks- og industripuljens fremtidige virke. Der er behov for overvejelser omkring medlemsrekrutteringen, da deltagerantallet i puljens møder er faldet efter Industrikulturåret i 2007. Det kræver også overvejelser over, hvordan mødestrukturen skal være i fremtiden, skal der fortsat satses på todagesmøder eller kan der veksles mellem en- og todagsmøder. Uanset hvilken retning der vælges, står det klart, at det kræver en stor grad af medvirken og medejerskab fra puljens medlemmer, det er ikke en opgave sekretariatet alene kan løfte.

JS foreslog, at der på forårsmødet blev diskuteret fælles projekter med henblik på at udarbejde fælles ansøgninger til Rådighedssummen i efteråret. Han opfordrede til, at der i programmet blev afsat tid til dette.

TV foreslog en studietur til Saxen. JT gav halvt tilsagn om at ville medvirke i foranstaltningen af en studietur. Det blev desuden påpeget, at Jens Breinegaard og Esben Hedegaard på forrige møde havde givet tilsagn om at ville undersøge mulighederne for en studierejse. De kontaktes med henblik på at undersøge, om de stadig vil medvirke.

HH foreslog, at puljen tager kontakt til søsterorganisationer og fælles aktiviteter, da alle har problemer med medlemsrekruttering. FSN sonderer terrænet med henblik på samarbejdsmuligheder.

FSN orienterede om, at Lars K. Christensen har meddelt, at regnskabet for Industrikultur 07 er på vej.

FSN opfordrede til, at alle puljemedlemmer gennemser 5. års programmet.

6. Næste møde
Ringsted har været på tale som vært for møde i efterår 2009 med temaet revitalisering af en industriby. Forudsætningerne for dette er i dag væk, men Ringsted vil gerne være vært for et puljemøde med temaet velfærdssamfundets bygninger.
Poul Thestrup, Danmarks Jernbanemuseum i Odense, har meddelt, at han gerne vil være vært for et møde med infrastruktur som tema.
Dansk Komite for Byhistorie, Dansk Center for Byhistorie og Kulturarvsstyrelsen afholder seminar i efteråret om industrikvarterer efter 1945. Industripuljen har været repræsenteret i planlægningen ved HH og kunne evt. koble sig på dette seminar på Aarhus Universitet den 21. januar 2010 med temaet: byer, industri og velfærd.
LKS foreslog et industripuljemøde på Teknisk Museum angående forholdet mellem teknologihistorie og industrihistorie.
Der er endnu ikke fundet ny dato for mødet.

7. Eventuelt
FSN opfordrede til, at alle medlemmer gennemgår deres oplysninger på medlemslisten og indsender rettelser til sekretariatet.

       Til top